Biểu mẫu doanh nghiệp mới nhất

Phụ lục

(Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phụ lục II

(Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phụ lục III

(Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu điều lệ công ty

Mẫu thông báo, mẫu biên bản, mẫu quyết định của công ty, doanh nghiệp