Những trường hợp người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động

336

Bộ luật Lao động 2019 có quy định về trách nhiệm bồi thường từ phía người lao động như sau:

 Khi người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã có thỏa thuận bằng văn bản về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm mà NLĐ có hành vi vi phạm các quy định này thì có trách nhiệm bồi thường cho NSDLĐ (Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019).

 Khi NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì NLĐ có trách nhiệm bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước (Khoản 2 Điều 40 Bộ luật Lao động 2019).

 Khi NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của NSDLĐ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của NSDLĐ (hiện hành chỉ quy định bồi thường theo quy định của pháp luật).

Trường hợp NLĐ gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi NLĐ làm việc thì NLĐ phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật Lao động 2019 (Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019).

 Khi NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động (Hiện hành chỉ quy định bồi thường theo thời giá thị trường).

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

– Bồi thường chi phí đào tạo trong trường hợp người lao động tham gia các khóa đào tạo do người sử dụng lao động cấp nhưng không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đào tạo thì phải bồi thường…

Căn cứ Khoản 3, Điều 62, Bộ luật Lao động 2019 theo đó, chi phí đào tạo được hiểu là các khoản chi có chứng từ hợp lệ mà người sử dụng lao động chi trả cho việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ thuật nghề nghiệp của người lao động ở trong hoặc ngoài nước (Kể cả chi phí này là kinh phí đào tạo do đối tác của người sử dụng tài trợ) theo hợp đồng đào tạo nghề nghiệp.

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản:

– Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

– Chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo tại nước ngoài.

Nhấn vào đây để quay về chuyên trang luật sư tư vấn lao động hoặc liên hệ luật sư tư vấn lao động : 0904 902 429   0913 597 479