Home Quy định chung luật hình sự

Quy định chung luật hình sự

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục con người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội :

  • Nguyên tắc pháp chế
  • Nguyên tắc bình đẳng trước luật hình sự
  • Nguyên tắc công minh
  • Nguyên tắc nhân đạo
  • Nguyên tắc không tránh khỏi trách nhiệm
  • Nguyên tắc trách nhiệm do lỗi

0904902429