Home An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm: a) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; b) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; c) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; d) Vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

0904902429