Home Dấu hiệu pháp lý các tội phạm luật hình sự

Dấu hiệu pháp lý các tội phạm luật hình sự

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục con người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Những đặc điểm của tội phạm luật hình sự :

  • Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội
  • Tội phạm là hành vi trái pháp luật hình sự
  • Tội phạm là hành vi được thực hiện một cách có lỗi
  • Tội phạm là hành vi do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện
  • Tội phạm là hành vi do người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện

0904902429